ผลกระทบของกรรมวิธีการเชื่อมทิกประสิทธิภาพสูงโดยใช้แก๊สแอคทีฟเป็นแก๊สปกคลุมต่อรูปร่างของแนวเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304

Main Article Content

ประภาศ เมืองจันทร์บุรี มูหามัด เต๊ะยอ จรัญ ธรรมใจ

Abstract

ในงานวิ จั ยนี้ ศึ กษาผลกระทบของแนวเ ชื่ อมที่ ได้ จากการเ ชื่ อมทิ กประสิ ทธิ ภาพสู งโดยใช้ แก๊ สแอคที ฟเ ป็ นแก๊ ส
ปกคลุมเพื่อเชื่อมรอยต่อชนท่าราบเหล็กกล้าไร้สนิมออสตินิติก     เกรด     304     โดยทำาการออกแบบชุดหัวเชื่อมระบบน๊อตเซิลสองชั้น    
และศึกษาผลการเชื่อมด้วยกระบวนการเชื่อมแบบไม่เติมเนื้อเชื่อม     (Autogeneous)     โดยมีตัวแปรที่ศึกษาคือ     อัตราการไหล
ของแก๊สปกคลุมชั้นในซึ่งเป็นแก๊สอาร์กอน     และอัตราการไหลของแก๊สปกคลุมชั้นนอกซึ่งเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์     มีอัตรา
การไหลของแก๊สปกคลุมชั้นในต่อแก๊สปกคลุมชั้นนอก     (Ar/CO)     ในปริมาณที่แตกต่างกัน     ได้แก่     3/9,     4/8,     5/7     ลิตรต่อนาที    
เปรียบเทียบกับการเชื่อมทิกแบบธรรมดา     (Conventional)     ที่อัตราการไหลของแก๊สอาร์กอนปกคลุม     12     ลิตรต่อนาที     โดยมี
ตัวแปรคงที่คือ    กระแสเชื่อม    DCEN    150    แอมแปร์    ความเร็วเดินเชื่อม    100    มิลลิเมตรต่อนาที    และระยะอาร์ค    3    มิลลิเมตร    หลัง
จากการทดลองเชื่อมนำาแนวเชื่อมที่ได้มาวิเคราะห์โครงสร้างมหภาค     ได้แก่     สัดส่วนการหลอมละลายลึก     (D/W)     และโครงสร้าง
จุลภาค     จากการทดลองพบว่าในการเชื่อมระบบแก๊สปกคลุมสองชั้น     เมื่อใช้อัตราการไหลของแก๊สปกคลุมน้อยสุด     และอัตรา
การไหลของแก๊สปกคลุมชั้นนอกสูงสุด    (Ar/CO2    =    3/9    ลิตรต่อนาที)    ให้ค่าสัดส่วนการหลอมละลายลึกเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ    0.31    
เมื่อเทียบกับทุกสภาวะการเชื่อม    สำาหรับโครงสร้างจุลภาคของเนื้อเชื่อมมีลักษณะเป็นแบบ    skeletal    δ-ferrite    dendritic

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย