Return to Article Details การตรวจวัดก๊าซเรดอนในบริเวณอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยเทคนิคการกัดรอยนิวเคลียร์ Download Download PDF