การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และอัตราการเกิดเลือดชิดของกลุ่มชันโรงบ้าน (Tetragonula fuscobalteata) ในประเทศไทย

Main Article Content

นิภา ชื่นป้อม Hugo Volkaert สมนึก บุญเกิด

Abstract

ชันโรง จัดอยู่ในวงศ์ผึ้งแต่ไม่มีเหล็กใน สามารถช่วยผสมเกสรดอกไม้ในธรรมชาติได้เป็นอย่างดี จัดเป็นแมลงที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศวิทยา ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อประชากร และการดำรงชีวิตของชันโรงในประเทศไทยอย่างยิ่ง เห็นได้ชัดจากการจำกัดพื้นที่ในการสร้างรัง ตลอดจนแหล่งอาหารของชันโรงลดน้อยลง ซึ่งอาจทำให้ชันโรงสูญพันธุ์ได้ในอนาคต ดังนั้นในการวิจัยเบื้องต้นครั้งนี้ต้องการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของชันโรงในประเทศไทย และอัตราการเกิดเลือดชิดของชันโรง โดยนำตัวอย่างชันโรงจากเขตภาคใต้ และภาคตะวันออก ทั้งหมด 9 รัง มาแยกความแตกต่างในระดับโมเลกุล หรือ DNA ด้วยเทคนิค SSR (Simple Sequence Repeat) จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งพบว่าชันโรงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันจะมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกันมาก มีอัตราการเกิดเลือดชิดสูง เช่น ชันโรงจากจังหวัดชุมพร รังที่ 3 (CP3) กับชุมพร รังที่ 4 (CP4) พบว่ามีอัตราเลือดชิดสูงถึง 91.79% ส่วนชันโรงที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกัน เช่น จังหวัดชุมพร (CP1 และ CP2) กับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราเลือดชิด 45.59%

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย