การเพิ่มปริมาณยอดกระจูดจากการเพาะเลี้ยงยอดด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบเติมอากาศ

Main Article Content

สมปอง เตชะโต อรุณี ยูโซะ เปรมฤดี ดำยศ

Abstract

กระจูดที่พรุควนเคร็งมีเส้นในเหนียวและมีคุณภาพดีเหมาะต่อการทำเครื่องจักสาน ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมามีการปลูกปาล์มน้ำมันและยางพาราในพื้นที่พรุควนเคร็งมากขึ้นทำให้ปริมาณกระจูดในธรรมชาติลดลงจนถึงจุดวิกฤติ ดังนั้น
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายพันธุ์กระจูดโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดในอาหารเหลวสูตร Murashige และ Skoog (MS) เติม 6-benzyladenine (BA) เข้มข้น 5 มก/ล ร่วมกับคลอรีนไดออกไซด์เข้มข้น 25 มก/ล เพื่อสร้างสภาวะปลอดเชื้อใน
การเพาะเลี้ยงในไบโอรีแอคเตอร์ระบบจุ่มแช่เป็นระยะเวลาต่างๆ แล้วเติมอากาศ 10 นาที จากการศึกษาพบว่า การจุ่มแช่ยอดในอาหารเหลว 4 ชั่วโมงเติมอากาศ10 นาทีให้ผลดีที่สุด อัตราการสร้างยอดรวมเฉลี่ย 18.20 ยอดต่อชิ้นส่วน และความยาว
ยอดเฉลี่ยสูงสุด 10.28 ซม แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สามารถเพิ่มจำนวนยอดกระจูดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายอาหาร ลดแรงงานในการย้ายเลี้ยง และการใช้คลอรีนไดออกไซด์ทำ
ให้อาหารเพาะเลี้ยงปลอดเชื้อ 100% ไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าลดต้นทุนได้ และยังสามารถประยุกต์ใช้วิธีการนี้เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมกระจูดไม่ให้สูญพันธุ์อีกด้วย

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย