ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้

Main Article Content

กษมา ยาโกะ อารี จำปากลาย

Abstract

 สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มีความต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย มีความต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร ประสบการณ์ความรุนแรง และการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์จากกลุ่มตัวอย่างชาวไทยมุสลิมอายุ 15-59 ปี ที่อาศัยอยู่ในอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จำนวน 422 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นที่
เป็นสัดส่วนต่อขนาด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าไคสแควร์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหาในระดับปานกลาง ( = 3.03, S.D=0.8) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเผชิญปัญหาแบบมุ่งจัดการปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ประกอบด้วย 
เพศ (?2 =7.395, p<0.05) การศึกษาสามัญ (?2 =12.814, p<0.05) การศึกษาศาสนา (?2 =26.355, p<0.001) ประสบการณ์ความรุนแรง (?2 =31.995, p<0.001) การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (?2 =78.109, p<0.001) จากเพื่อน (?2 =43.657, 
p<0.001) และสถาบันทางสังคม (?2 =31.075, p<0.001) ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการกำหนดนโยบายที่ส่งเสริมให้มีการสนับสนุนทางสังคมจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อน และสถาบันทางสังคมแก่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาที่เผชิญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย