ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้จักรยานของนักท่องเที่ยวในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Main Article Content

พิพัฒน์ นุสนธิ์

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้จักรยานของนักท่องเที่ยวในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ บทความวิจัยนี้นำเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้จักรยานของนักท่องเที่ยวในเขตเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยกลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญในเขตเมืองหลวงพระบาง 400 ตัวอย่าง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ได้มีการทดสอบตัวแปรพื้นฐานต่างๆ เพื่อสร้างแบบจำลองถดถอยไบนารีโลจิสติกส์เพื่อพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการใช้
จักรยานของนักท่องเที่ยวในเขตเมืองหลวงพระบาง  ผลการวิเคราะห์ พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลด้านลักษณะส่วนบุคคล คือ y = 0.877 + 0.0001 (รายได้) + 0.058 (อายุ) + 1.945 (ระดับการศึกษา) ส่วนตัวแปรที่ส่งผลด้านการเดินทางในชีวิตประจำวัน คือ y = 7.814 + 0.693 (จำนวนรถยนต์ที่
ครอบครอง) + 2.194 (จำนวนรถจักรยานยนต์ที่ครอบครอง) + 0.675 (จำนวนรถจักรยานที่ครอบครอง) + 1.627 (การเดินทางเท้า) ด้านตัวแปรลักษณะทางกายภาพ คือ y = 6.965 + 1.491 (จุดจอดรถ) +0.812 (สิ่งอำนวยความสะดวก) + 1.331 (ทาง
จักรยาน) ผลที่ได้จากการศึกษาทำให้ทราบปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนของภาครัฐในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มาใช้จักรยานในการท่องเที่ยวมากขึ้น

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย