การศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อโรคการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานถ่ายเอกสาร

Main Article Content

เชิดศิริ นิลผาย กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์ สุวรรณี จามจุรี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคารที่มีผลต่อโรคการเจ็บป่วยจากอาคารของผู้ปฏิบัติงานถ่ายเอกสาร เก็บกลุ่มตัวอย่างรอบเขตรัศมี 500 เมตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกอบด้วย 2
กลุ่ม คือ กลุ่มศึกษา จำนวน 32 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 57 คน เกณฑ์การตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร ได้แก่ ฝุ่นที่มีขนาด 2.5 และ 10 ไมครอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ และความเร็วลม และสอบถาม
อาการกลุ่มอาการของโรคการเจ็บป่วยจากอาคาร เพื่อทำการเปรียบเทียบอาการและอัตราการเกิดโรคการเจ็บป่วยจากอาคารของกลุ่มศึกษาและกลุ่มเปรียบเทียบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ, Chi - squares test, The Mann - Whitney U - Test
และ Odd Ratio
ผลการศึกษา พบว่า การปฏิบัติงานถ่ายเอกสารของกลุ่มศึกษา มีค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโอโซน ฝุ่นที่มีขนาด 2.5 และ 10 ไมครอน ภายในอาคารสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานมีค่าเฉลี่ยที่ 854 ppm, 0.16 ppm, 92 μg/m3 และ 100
μg/m3 ตามลำดับ กลุ่มศึกษามีโอกาสเกิดอาการของโรคการเจ็บป่วยจากอาคาร ถึง 12.10 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มเปรียบเทียบ และคุณภาพอากาศภายในอาคาร สัมพันธ์กับการเป็นโรคการเจ็บป่วยจากอาคาร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย