ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลา

Main Article Content

พัฒนี แก้วนาวี กิตติพร เนาว์สุวรรณ

Abstract

การวิจัยหาความสัมพันธ์เชิงทำนายนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลาจำนวนทั้งสิ้น 92 คน
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม G*Power ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป ปัจจัยคุณภาพชีวิตในการทำงาน ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ปัจจัยทัศคติที่ดี
ต่อองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งสิ้น 100 ข้อ ผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้านปัจจัย
คุณภาพชีวิตในการทำงานเท่ากับ .91 ด้านความผูกพันต่อองค์กรเท่ากับ .97 ด้านทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเท่ากับ .91 และด้านพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรเท่ากับ .97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุแบบที
ละขั้นตอน
ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาใน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x= 3.90, S.D.=0.44) สำหรับการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุพบว่า ปัจจัยทัศนคติที่ดีต่อองค์กร (Beta=.730)
สามารถทำนายพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลสงขลาได้ร้อยละ 52.80 (adj.R2 =.528) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โรงพยาบาลสงขลาควรจัดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้
บุคลากรโรงพยาบาลสงขลาอย่างเป็นรูปธรรม

Keywords

Article Details

Section
บทความวิจัย