เผยแพร่ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการของ คณะครูอาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนศิษย์เก่า บุคคลทั่วไปที่สนใจ ในด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพยาบาล การเกษตรและเทคโนโลยี วิศวกรรม และการฝึกอาชีพสาขาอื่นๆ

Vol 10 No 2 (2018): พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

Published: 2018-05-08

การพัฒนานวัตกรรมผ้าห่มไฟฟ้าต่ออุณหภูมิร่างกายในทารกเกิดก่อนกำหนด

วนิสา หะยีเซะ, ฮาบิบ บิณอะฮมัด, นุรไอดา ซอและ, พอตีเมาะ อาแว, ฟัตฮียะห์ มะเซ็ง, ฟาซียะห์ ยามาโก, มุสลีมะห์ หมันหลิน, มูนีเราะห์ เวาะสะ, รูซีตา เจ๊ะปูเต๊ะ, วรัญญา ขุนนุรักษ์, วารีซัน เจ๊ะโซ๊ะ, อฟัฟ อาแด

1-12

การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

ศิริวรรณ เมืองประเสิรฐ, อุษณีย์ คงคากุล, นริสา สะมาแอ, ทัศณียา ไข้บวช, จุฑามาศ เอี่ยมวุฒิวัฒนา, สรวงสุดา เจริญวงศ์

13-24

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น

ธารินันท์ ลีลาทิวานนท์, โสเพ็ญ ชูนวล, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ

25-37

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ: เฉาก๊วยในน้ำนมแพะพร้อมบริโภค

นุชเนตร ตาเย๊ะ, นิภาภัทร์ กุณฑล, มารีนี โตะลู, นูรซาลีฮา โมงหนิมะ

158-170

View All Issues

Indexed in tci