Published: 2018-09-12

แนวทางการจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนมุสลิมภาคใต้

สรวงสุดา เจริญวงศ์, พรทิวา พรทิวา, นิภารัตน์ จันทร์แสงรัตน์, เพียงตะวัน สีหวาน, รติ นิรมาณกุล

1-11

ผลการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยศาสตร์มณีเวชต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในสตรีมุสลิมวัยแรงงาน จังหวัดนราธิวาส

บุญยิ่ง ทองคุปต์, รังสฤษฎ์ แวดือราแม, ฟีเดีย กาเจ, มัสนีดา เจ๊ะเต๊ะ, มารีนา อูมา, มารีนา มามะ, มัรยัม ตันหยงขาเดร์, มิสบ๊ะห์ ดีแม, มุสลีมะห์ หมันหลิน, มูนีเราะห์ เวาะสะ

27-38