December,22,2015

Published: 2015-12-22

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความร่วมมือในการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ยังไม่มีภาวะแทรกซ้อน

ปิ่นทอง ผึ้งดอกไม้, วิชชุดา เจริญกิจการ, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์, ฉัตรกนก ทุมวิภาต

แนวคิดการออกแบบและการพัฒนาท่าเทียบเรือชนิดลอยตัวด้วยตนเอง

อำพน จรัสจรุงเกียรติ, ณัฐณิชา หนูทับ, นาถวัฒน์ ชูราศรี, อาทิตยา ขันตี, วรพล พูลสุข

การพัฒนาเทคนิค ELISA เพื่อวัดปริมาณฮีโมไซยานินในฮีโมลิมฟ์ของกุ้งแชบ๊วย

อาจรีย์ เจียวก๊ก, พรรณี อัศวตรีรัตนกุล, ประภาพร อุทารพันธุ์

จีโอพอลิเมอร์ดินขาวเผา

อาบีเด็ง ฮาวา, วรพจน์ ประชาเสรี

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม : หนทางสู่การขับเคลื่อนภาวะผู้นำในสถาบันการศึกษา

ชุติมา รักษ์บางแหลม, เอกรินทร์ สังข์ทอง, ชวลิต เกิดทิพย์, ชิดชนก เชิงเชาว์