Published: 2011-09-15

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

แรงจูงใจภายในด้านการเรียนและบุคลิกภาพพยาบาลวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

มุสลินท์ โต๊ะกานิ, ดาริน โต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, บุญยิ่ง ทองคุปต์

ศึกษาดูงานการจัดทำวารสาร ณ กรุงเทพมหานคร

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, ชุลีพร มาสเนตร