November, 28, 2013

Published: 2013-11-28

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

พืชสมุนไพรประจำถิ่นและภูมิปัญญาการประยุกต์ใช้สำหรับการแพทย์พื้นบ้านในจังหวัดชายแดนภาคใต้

สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, พนม สุขจันทร์, จารุวรรณ ประดับแสง, สมนึก ลิ้มเจริญ

โครงการวิจัยประเมินผลแผนปฏิบัติงานการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ. 2555 : พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ประทีป หมวกสกุล, จงรัก พลาศัย, ทวี บุญภิรมย์, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์, อะลี เจ๊ะแล, อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

การทบทวนวรรณกรรม: ข้อเสนอเชิงนโยบายและ ข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ เพื่อการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ประทีป หมวกสกุล, จงรัก พลาศัย, เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์, วันชัย แก้วหนูนวล, อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์

ผลสัมฤทธิ์จากการให้บริการวิชาความรู้บัญชีต้นทุนต่อกลุ่มแม่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เนตรวดี เพชรประดับ, นิฟาตีฮะ ปัตนวงศ์, ยามีละ กาเซ็ง, ไซนิง ลออูมา, ฮาลีเมาะ สาและ, นูรฮาพีนี สือนิ, รอบีบ๊ะ มูซอ

วิธีการรีดเก็บน้ำเชื้อและการผสมเทียมในไก่พื้นเมืองไทย

มงคล คงเสน, วรวิทย์ วณิชาภิชาติ, สยาม ขุนชำนาญ, อัจฉรา นิยมเดชา

ปริมาณและคุณภาพของน้ำเชื้อไก่

มงคล คงเสน, เปลื้อง บุญแก้ว

การรวบรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ

มงคล คงเสน, อัจฉรา นิยมเดชา, วาฟาอ์ หาญณรงค์, พนม สุขจันทร์

สมุนไพรในการกำจัดพยาธิในระบบทางเดินอาหารของแพะ

สมนึก ลิ้มเจริญ, มงคล คงเสน, สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์

คุณค่าของปุ๋ยหมักในการเกษตร

บัญชา รัตนีทู, ศิราณี วงศ์กระจ่าง