Published: 2014-06-11

บทบรรณาธิการ

ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

สภาพการใช้น้ำบาดาลและปัญหาด้านคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

อิลยาส มามะ, โมฮำมัดตอลา อาแซ, วรวีร์ มือเส๊าะ, อัซมิน หะยีสาแล

การสกัดพอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Alcaligenes eutrophus ด้วยสารสกัดเอนไซม์อย่างหยาบจากน้ำสับปะรด

ปิยาภรณ์ วังศิริกุล, เทวัญ หยู่หนู, นิษา ไพจิตร, กนกพร สังขรักษ์