Vol 9, No 2 (2017)

พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

Table of Contents

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์

บทความวิจัย

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ pdf
รสสุคนธ์ แสงมณี 1-13
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหลายระบบ pdf
ดวงกมล สุวรรณ์, วิภา แซ่เซี้ย, ประณีต ส่งวัฒนา 14-25
ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของแรงงานชายพม่าในโรงงานอุตสาหกรรม เขตภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย pdf
ภัทรนันต์ แซ่ชี, รัตน์ศิริ ทาโต 26-37
ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับการสนับสนุนของสามีต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น pdf
กาญจนา บัวหอม, ศศิกานต์ กาละ, สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ 38-51
บรรยากาศจริยธรรมในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ pdf
จริยา สายวารี, ภมร แช่มรักษา, ประสบสุข อินทรักษา, นิตยา ไกรวงศ์ 52-64
ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าแบบหลายผู้ใช้หลายจุด pdf
ฮาบิบ บิณอะฮมัด, มุหัมมัด มั่นศรัทธา, ฟาอิส บือราเฮง 65-72
ระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติภายในห้องน้ำโดยใช้โครงข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย ESP8266/NodeMCU pdf
มุหัมมัด มั่นศรัทธา, มูฆอฟฟัล มูดอ, อับดุลเลาะ สะนอยานยา, ซุลกีฟลี กะเด็ง 73-82
การเพิ่มปริมาณยอดกระจูดจากการเพาะเลี้ยงยอดด้วยระบบไบโอรีแอคเตอร์แบบเติมอากาศ pdf
สมปอง เตชะโต, อรุณี ยูโซะ, เปรมฤดี ดำยศ 83-88
ชุดทดสอบครัยโอเจลสำหรับสารฟอกขาว pdf
สาลูมา สมานหมาน, บูรฮำ มะ, ฟาตีฮะห์ บารู, รวิวรรณ วัฑฒนายน, ปิยาภรณ์ วังศิริกุล 89-96
การตรวจวัดไอออนเหล็กโดยใช้แอนโทไซยานินจากกระเจี๊ยบแดง pdf
รวิวรรณ วัฑฒนายน, ซูรายา สะตาปอ, บิสมี ยามา, สาลูมา สมานหมาน, ปิยาภรณ์ วังศิริกุล 97-103
การศึกษาสภาพการเลี้ยงกระบือและคุณค่าทางโภชนะของพืชอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงกระบือของเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี pdf
เทียนทิพย์ ไกรพรม, มูฮำหมัด ฮะมะ, ธีรศักด์ ศรีจรูญ 104-112
การปรับสภาพกระดาษสำนักงานและกระดาษหนังสือพิมพ์โดยวิธีทางเคมีและกายภาพร่วมกับเคมี pdf
ปิยาภรณ์ วังศิริกุล, นูรมี และปานา, ซัมมีรา โซ๊ะโก, สาลูมา สมานหมาน, รวิวรรณ วัฑฒนายน 113-121
โมเดลแบบผสมผสานด้านการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บของผู้สอนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในมหาวิทยาลัยไทย pdf
ภัทราวดี วงศ์สุเมธ, สมพร พุทธาพิทักษ์ผล, วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล, อภิญญา อิงอาจ 122-138
รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชา วงจรไฟฟ้ากระแสตรง รหัสวิชา 2105 -2002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 pdf
วัชระ มั่นถาวรวงศ์ 139-149

บทความวิชาการ

แนวทางการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมในการดูแลสตรีตั้งครรภ์ชาวพม่าของพยาบาลผดุงครรภ์ pdf
สกาวเดือน โอดมี, สุภาวดี เครือโชติกุล 150-161