Published: 2018-01-15

การพัฒนารูปแบบการป้องกันการใช้สารเสพติดโดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาชุมชนมุสลิมในจังหวัดปัตตานี

รอฮานิ เจะอาแซ, ฮัสณาฐ์ โต๊ะพา, คอลีเยาะ เจะแว, เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ, ฉมาพร หนูเพชร, สุไฮดาร์ แวเตะ

67-76

การพัฒนานวัตกรรมผ้าอ้อม “ผ้าเตียวสายเดี่ยว” ในทารกเกิดก่อนกำหนด

วนิสา หะยีเซะ, วิมลวรรณ ดำคล้าย, ลาตีฟาร์ มนุกูล

77-87

ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่นครรภ์แรก

วิโรจน์ ฉิ่งเล็ก, วารุณี เกตุอินทร์, อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์

122-132