จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

2017-04-05

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผลการประเมินคุณภาพวารสารพยาบาลตำรวจในฐานข้อมูล TCI

2015-12-12

36123621_tci_629ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารดังกล่าวมีผลครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562

Vol 9 No 2 (2560): กรกฎาคม - ธันวาคม

Published: 2017-12-31

DEVELOPMENT OF RECREATION THERAPY PROGRAM FOR AGING HAPPINESS

จิตรา ดุษฎีเมธา, สุเมษย์ หนกหลัง, วณัฐพงศ์ เบญจพงศ์

1-13

THE EFFECT OF NURSING INTERVENTION INTEGRATED WITH AGE-FRIENDLY PRINCIPLE ON ANXIETY OF THE OLDER PATIENTS IN EMERGENCY ROOM

พรรษมณฑ์ อธิโชคจารุพัชร์, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, สุวิณี วิวัฒน์วานิช

14-23

THE EFFECT OF EDUCATION AND MOVEMENT MINDFULNESS MEDITATION PROGRAM ON ANXIETY AMONG OLDER PERSONS BEFORE CYSTOSCOPY

วิพาพร ขาวนวล, ทัศนา ชูวรรธนะปกรณ์

33-42

TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP DEVELOPMENT APPROACH FOR HEAD NURSES AT POLICE GENERAL HOSPITAL

กัญญ์ชิสา สุนทรมาลัย, จอมชัย เลิศอมรรัฐ, สุเทพ เชาวลิต

43-53

QUALITY OF SERVICE AS PERCEIVED BY CLIENTS AT THE OUT-PATIENT DEPARTMENT, NUAKLONG HOSPITAL, KRABI PROVINCE

อัจฉราพร กิ่งเล็ก, ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

54-63

THE SATISFACTION OF OUT-PATIENT DEPARTMENT SERVICE IN THE PRICESS MOTHER NAVUTI HOSPITAL

เนตรเพชรรัสมิ์ ตระกูลบุญเนตร

64-74

THE DEVELOPMENT OF A PREVENTION MODEL FOR NEONATAL OMPHALITIS AT PHRASEANG HOSPITAL, SURATTHANI PROVINCE

แสงเดือน นิยมจิตร์, ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

75-84

FACTORS AFFECTING JOB BURNOUT OF PROFESSIONAL NURSES IN SURATTHANI HOSPITAL

จุฑารัตน์ แซ่ล้อ, สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล

95-103

THE LEARNING OUTCOME UNDER THE QUALIFICATIONS FRAMEWORK FOR HIGHER EDUCATION (TQF) IN COMMUNITY NURSING PRACTICUM SUBJECT, BACHELOR OF NURSING SCIENCE

ศิราณีย์ อินธรหนองไผ่, จุฑามาศ คชโคตร

104-114

RELATIONSHIP BETWEEN SELECTED FACTORS AND LEARNING HAPPINESS OF NURSING STUDENTS AT THE ROYAL THAI ARMY NURSING COLLEGE

รุ่งนภา กุลภักดี, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน

115-127

ADEVELOPMENT OF INTEGRATIVE STRESS MANAGEMENT GROUP COUNSELING PROGRAM AND ALTERNATIVE MEDICINE SCIENCE

ทรงวุฒิ อยู่เอี่ยม, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, อัญชลี สุขในสิทธิ์, เพ็ญนภา กุลนภาดล

139-152

JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL CLIMATE ASSOCIATED WITH QUALITY OF WORK LIFE IN THE OFFICERS WORKING AT METROPOLITAN POLICE BUREAU

นิธิ ปิยะพันธุ์, ทองฟู ศิริวงศ์, พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์

153-162

THE EFFECT OF A SELF MANAGEMENT PROGRAM COMBINED WITH REFLEXOLOGY ON JOINT PAIN AMONG ADULT PATIENTS WITH KNEE OSTEOARTHRITIS

มารยาท เงินดี, ประนอม รอดคำดี, ปชาณัฏฐ์ ตันติโกสุม

163-172

THE DEVELOPMENT OF PSYCHOLOGICAL IMMUNITY FOR ACADEMIC RESILIENCE OF POLICE NURSE STUDENTS THROUGH INTEGRATIVE GROUP COUNSELING

สุรัมภา รอดมณี, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

173-185

EFFLECTS OF SAFETY NURSING SUPERVISION MODEL ON PERCEPTION OF NURSING ADVOCACY AMONG PROFESSIONAL NURSES

มยุรี ตนคัมภีรวาท, พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์, อาภา หวังสุขไพศาล

186-194

NURSES AND MANAGEMENT OF IRON DEFICIENCY ANEMIA IN PREGNANT WOMEN

ดวงกมล ปิ่นเฉลียว

195-202

THE NEW CURRICULUM EVALUATION: CIPPIEST MODEL

ทีปทัศน์ ชินตาปัญญากุล, สมจิตรา เรืองศรี, กิตติศักดิ์ ลักษณา, พรภิรมย์ หลงทรัพย์

203-212

View All Issues

Indexed in tci

กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ และ โทรสาร เบอร์ 02 251 0253

E-mail: journal@nursepolice.go.th