วารสารพยาบาลตำรวจ (JOURNAL OF THE POLICE NURSES)

จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

Journal Homepage Image

Indexed in tci

Announcements

 

ประกาศกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ: งดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

 

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

      กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ ขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ทราบว่า ขณะนี้วารสารพยาบาลตำรวจ ได้ปิดรับผลงานที่จะส่งมาตีพิมพ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่ม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
      สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากทางวารสารพยาบาลตำรวจไปแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขภายหลังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเรียบร้อย เป็นเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังสอบเสร็จ และหากท่านไม่ทำการแก้ไขตาม Format ปัจจุบันของวารสารพยาบาลตำรวจ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะทำการยกเลิกใบตอบรับตีพิมพ์ผลงานของท่าน และจะทำหนังสือแจ้งการยกเลิกการตีพิมพ์ไปยังมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย


      จึงแจ้งมา ณ โอกาสนี้

 

             กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ  
 
Posted: 2017-06-16
 

ประกาศกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ: แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

 

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

 
Posted: 2017-04-05
 

ประกาศกองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ: ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการของสภาการพยาบาล

 

การประชุม TMNC & WANS 2017

ann_640

 

inrc__front_02_240160_640

 

inrc__back_02_240160_640
 
Posted: 2017-01-31
 
More Announcements...

Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน

Table of Contents

Editorial board (กองบรรณาธิการ)

Editorial board (กองบรรณาธิการ) pdf
กอง บรรณาธิการ -

Editor (บรรณาธิการแถลง)

บรรณาธิการแถลง pdf
บรรณาธิการ แถลง -

Contents (สารบัญ)

Content pdf
หน้า สารบัญ

Research (บทความวิจัย)

รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช pdf
สุขอรุณ วงษ์ทิม 1-12
การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย pdf
มาณวิภา พัฒนมาศ, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, สุขอรุณ วงษ์ทิม, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 13-23
การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน pdf
สมจินดา ชมพูนุท, วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว 24-36
ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง pdf
สราวุฒิ สีถาน 37-46
ผลการปรึกษาแนวโลกอสต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง pdf
พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ 47-58
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล pdf
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ 59-71
ผลการจัดบริการพยาบาลผ่าตัดตามแนวคิดลีนต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก pdf
เสาวลักษณ์ มนูญญา 72-81
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร pdf
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์, สุนีย์ ละกำปั่น, สุรินธร กลัมพากร 82-93
ผลของการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเสริมสร้างความสุขในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก pdf
สิริกานดา กอแก้ว, สุขอรุณ วงษ์ทิม 94-104
ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย pdf
ปรางค์ บัวทองคำวิเศษ, ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, สุทธีพร มูลศาสตร์ 105-116
ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี pdf
ภาณุกานต์ บ่อเงิน, สุขอรุณ วงษ์ทิม 117-127
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดวินัยเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี pdf
ธนิตศักดิ์ ลิ้มสุวรรณภัทร, สุขอรุณ วงษ์ทิม 128-138
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี pdf
สวงค์ แก่นตาคำ, สุขอรุณ วงษ์ทิม 139-149
ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองของสาวประเภทสอง pdf
ภาษิต ทิมสถิต, จุฑามาศ แหนจอน 150-161
ปัจจัยด้านองค์การที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน pdf
ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์, มณีรัตน์ ภาคธูป 162-173
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน pdf
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์, อรนันท์ หาญยุทธ 174-186
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
อมรรัตน์ ศรีวาณัติ, อรนันท์ หาญยุทธ 187-196
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ pdf
อทิตา เรืองแสน, เสรี ธีรพงษ์, อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ, ดนุกฤต กลัมพากร 197-205

Articles (บทความวิชาการ)

การดูแลรักษาภาวะ TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) pdf
ดามพันธ์ นิลายน 206-213