เจ้าของวารสาร  สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ    

 

ที่ปรึกษา

ศาสตรจารย์เกียรติคุณ ดร. วิจิตร         ศรีสุพรรณ                   สภาการพยาบาล

ศาสตราจารย์ ดร. วีณา                    จีระแพทย์                       คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา            ยูนิพันธุ์                         คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร. ยุพิน  อังสุโรจน์      คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พลตำรวจตรีหญิง ยุพิน                    เนียมแสง                        โรงพยาบาลตำรวจ

บรรณาธิการ        รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร   เกษโกมล            วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. สุขฤดี  ธัชศฤงคารสกุล      วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

                                ว่าที่ พันตำรวจตรี อภิสิทธิ์  ตามสัตย์                                                     วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

กองบรรณาธิการ  

รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพ  อารีเอื้อ                                                  มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดวงกมล  ปิ่นเฉลียว                    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. เอื้อญาติ  ชูชื่น                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง ดร. กัญญ์ฐิตา  ศรีภา               โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจโทหญิง ดร. สุขอรุณ  วงษ์ทิม                 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจตรีหญิง ดร. เรวดีทรรศน์  รอบคอบ         วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี  เพชรศิราสัณห์                                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรากร  ทรัพย์วิระปกรณ์                                   มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์  อรรถารส                                             วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

พันเอกหญิง ดร. สายสมร  เฉลยกิตติ                                                   วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

พันเอกหญิง ดร. วัชราภรณ์  เปาโรหิตย์                                               วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

นาวาโทหญิง ดร. สินีนุช  ศิริวงศ์                                                         วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

ดร. อมราพร  สุรการ                                                                            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พันตำรวจโทหญิง ธิดารัตน์  แสงรุ่ง                                                     วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ว่าที่ พันตำรวจตรีหญิง ยุวดี  แตรประสิทธิ์                                           วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เลขานุการ           ว่าที่พันตำรวจตรีหญิง พรรณทิพา  เวชรังษี             วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เจ้าหน้าที่ธุรการวารสาร       นางสาว จันทร์จิรา  อริยะเศรณี

กำหนดออกเผยแพร่           ปีละ 2 ฉบับ

                                             มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม

ที่อยู่วารสาร         กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ (ธุรการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ)

                             เลขที่ 492/1 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์/โทรสาร  02-251-0253

E-mail                    journal@nursepolice.go.th

Website                https://www.tci-thaijo.org/index.php/policenurse