ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน

Main Article Content

ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์ อรนันท์ หาญยุทธ

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์มหา วิทยาลัยเอกชน 2) ศึกษาความแตกต่างของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนของผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ที่มีอายุ ระดับการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร และ ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน กลุ่มตัวอย่าง คือผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 90 คน จาก 10 สถาบัน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ส่วนที่ 2 แบบสอบถามการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน เป็นแบบสอบถามประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity Index: CVI) จากผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน เท่ากับ .98 และตรวจสอบความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ (reliability) เท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้สถิติบรรยาย (descriptive statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ independent t-test และ one-way analysis of varian

           ผลการวิจัยพบว่า 1) การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชน โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอประมาณ ด้านการมีเหตุผล ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ปานกลาง 2) ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 และผู้บริหารที่มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหาร และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกต่างกัน มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

 

FACTORS THAT RELATED TO THE APPLICATION OF THE SUFFICIENCY ECONOMY TO MANAGEMENT OF NURSING FACULTY IN PRIVATE UNIVERSITIES

 

Abstract

           This research is a descriptive research. The objective of this research were to: 1) study the application of sufficiency economy to management of nursing faculty in private universities 2) study the different in the application of sufficiency economy to management of nursing faculty in private universities of administrators were have difference age, education, knowledge about sufficiency economy philosophy, administration experience, experience by used sufficiency economy philosophy. The Sample of this study consisted of 90 administrators of nursing faculty from 10 private universities. The instrument used for data collection was a questionnaire consisted of two parts: the first part was the personal information of the nursing faculty administrators and the second part was the application of sufficiency economy to management of nursing faculty in private universities. The collected data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and one-way analysis of varian to test hypothesis.

           The research findings showed:

           1. The application of sufficiency economy to management of nursing faculty in private universities were intermediate.

           2. The administrators difference age, education, knowledge about sufficiency economy philosophy were have different in the application of sufficiency economy to management of nursing faculty in private universities statistically significant different at .01 level but the administrators have difference administration experience, experience by used sufficiency economy philosophy were have same in the application of sufficiency economy philosophy to management of nursing faculty in private universities significant different at level .05.

Article Details

Section
Research (บทความวิจัย)