ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ

Main Article Content

อทิตา เรืองแสน เสรี ธีรพงษ์ อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ ดนุกฤต กลัมพากร

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาและเก็บข้อมูลแบบย้อนหลัง วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อและความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ โดยเก็บข้อมูลแบบย้อนหลังของเวชระเบียนในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ หาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัย

            ผลการศึกษาพบว่า หญิงผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมีทั้งหมดจำนวน 484 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 13 ถึง 19 ปี (ร้อยละ 43.4) นอกจากนี้ ร้อยละ 65.6 ถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยคนรู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อน (ร้อยละ 27.5) ความชุกของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศ คือ ร้อยละ 18.2 โดยพบความชุกของการติดเชื้อโรคหนองในเทียมมากที่สุด ร้อยละ 10.5 รองลงมาคือ โรคหนองในร้อยละ 5.4 โรคไวรัสตับอักเสบบีร้อยละ 1.4 โรคไวรัสตับอักเสบซีร้อยละ 1.4 โรคเอดส์ร้อยละ .8 และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ร้อยละ .6 ตามลำดับ และเมื่อทำการวิเคราะห์แบบหลายปัจจัยพบว่า สองปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ ผู้ถูกล่วงละเมิดที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วมีค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ (RR) เท่ากับ 2.25 (95%CI=1.48-3.42, p < .001) และการล่วงละเมิดทางเพศโดยคนรู้จักมีค่าความเสี่ยงสัมพันธ์ (RR) เท่ากับ 1.91 (95%CI=1.14-3.22, = .014) ดังนั้น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คือ ผู้ถูกล่วงละเมิดที่เคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วกับการล่วงละเมิดทางเพศโดยคนรู้จัก และจากการศึกษานี้มีส่วนช่วยในการตัดสินใจของแพทย์ในการให้ยาป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

 

CORRELATED FACTORS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS IN SEXUAL ASSAULT VICTIMS RECEIVING SERVICES AT POLICE GENERAL HOSPITAL

 

Abstract

            This research is descriptive study with retrospective data collection. The objectives of this research were to explore the factors associated with sexually transmitted infections (STIs) in sexual assault victims and the prevalence of STIs in all sexual assault victims at Police General Hospital. Data from medical records of sexual assault victim between 1 January 2013 and 31 December 2013 at Police General Hospital were collected. Association between diagnosed STIs and independent factors were analyzed by multivariate logistic regression analysis.

            The results founded a total of 484 female sexual assault victims were included. Most of victims were at the age of 13-19 (43.4%). The majority of the victims were assaulted by known assailants were 65.6%. The majority was friends (27.5%). Overall STIs prevalence was 18.2%. Chlamydia trachomatis was the most common cause (10.5%) followed by Neisseria gonorrhea (5.4%), hepatitis B (1.4%), hepatitis C (1.4%), HIV ( .8%) and syphilis ( .6%). After multivariate logistic regression analysis, non-virgin victims and known assailants were significant correlated factors (RR=2.25, 95% confidence interval=1.48-3.42, p < .001, RR=1.91, 95% confidence interval=1.14-3.22, = .014, respectively). In conclusion, the two factors that were with associated sexually transmitted infections were non-virgin victims and victims raped by known assailants. The result of the study may guide the healthcare provider’s decision in STIs prophylaxis treatment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Research (บทความวิจัย)