วารสารพยาบาลตำรวจก่อตั้งโดยสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ เมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีชื่อเดิมว่า “วารสารศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจ” ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้เข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และในปี พ.ศ. 2550 นั้น คณะกรรมการจัดทำวารสารซึ่งอยู่ภายใต้การสนับสนุนทุนในการจัดทำวารสารจากสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลตำรวจได้มีแนวคิดที่จะปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้มีมาตรฐานมากขึ้น  เพื่อให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่งานวิจัยของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีการเลื่อนไหลทางวิชาการ  อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก โดยให้วารสารพยาบาลตำรวจเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการจัดทำวารสารจึงได้พยายามติดต่อประสานงานและหาข้อมูลแนวทางสำหรับการนำวารสารเข้าสู่ระบบของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai  Journal  Citation  Index; TCI)  ซึ่งได้รับความกรุณาจาก พันโทหญิง ดร. สายสมร  เฉลยกิตติ  บรรณาธิการวารสารพยาบาลทหารบกในสมัยนั้น ในการช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเป็นอย่างดียิ่งเกี่ยวกับการดำเนินการในขั้นตอนที่สำคัญ รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ให้แก่วารสาร ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสุพรรณ และ ศาสตราจารย์ ดร. วีณา จีระแพทย์ หลังจากนั้นได้ทำการประสานงานกับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อขอนำวารสารเข้าสู่ระบบการตีพิมพ์ ตลอดจนขอจดทะเบียนขอ ISSN และเปลี่ยนชื่อวารสาร จนมาเป็น "วารสารพยาบาลตำรวจ" ที่ตีพิมพ์ภายใต้เลข ISSN 1906-652X ในปี พ.ศ.2552 จึงนับปีที่ 1  ฉบับที่ 1 ของวารสารพยาบาลตำรวจที่ตีพิมพ์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล  ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวพยาบาลตำรวจทุกคนที่สามารถนำวารสารพยาบาลตำรวจเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย แม้จะเป็นการอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 2 ก็ตาม และต่อมาในปี พ.ศ. 2558 วารสารพยาบาลตำรวจได้รับการพิจารณาคุณภาพวารสารให้มาอยู่ในฐานของ TCI กลุ่มที่ 1 อันมีผลการรับรองคุณภาพวารสารตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2562

          วัตถุประสงค์ของวารสารพยาบาลตำรวจเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ผลงานวิจัยทางด้านการพยาบาล และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และพัฒนา ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า วิจัย การผลิตผลงานวิชาการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยผลงานทั้งบทความวิชาการและบทความวิจัยทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาล และสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกระบวนการประเมินแบบ double-blind review

กำหนดการออกวารสารของวารสารพยาบาลตำรวจเป็นราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)

          ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน

          ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 

วารสารพยาบาลตำรวจได้จัดทำเป็น 2 รูปแบบ คือ 

         1) รูปแบบตีพิมพ์ (Print) จัดทำครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยใช้เลข ISSN 1906-652X (Print)
         2) รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) จัดทำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ใน วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เป็นต้นไป โดยใช้เลข ISSN 2672-961X (Online)

 

แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

2017-04-05

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผลการประเมินคุณภาพวารสารพยาบาลตำรวจในฐานข้อมูล TCI

2015-12-12

36123621_tci_629ซึ่งผลการประเมินคุณภาพวารสารดังกล่าวมีผลครอบคลุมบทความวิชาการและบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2562

Vol 11 No 1 (2019): January - June

Published: 2019-06-27

Editorial board

กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลตำรวจ

-

Editor

ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล

-

Table of Contents

กองบรรณาธิการ วารสารพยาบาลตำรวจ

-

LIVED EXPERIENCES OF PERSONS WITH HEART TRANSPLATATION

พัฒน์นรี พิพิธจารุเลิศ, นรลักขณ์ เอื้อกิจ, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

1-11

EXPERIENCES OF A TEAM MENTOR MENTORING NEWLY GRADUATED NURSES WORKING IN EMERGENCY ROOM

ชวิกา นฤพนธ์จิรกุล, อารีย์วรรณ อ่วมตานี

12-23

COMPETENCIES OF INFIRMARY NURSE

หนึ่งหทัย ชัยเลิศคงธนากูล, ยุพิน อังสุโรจน์

24-34

EXPERIENCE FOR SUCCESS IN MANAGEMENT OF HEAD NURSES AT A TERTIARY CARE HOSPITAL UNDER MINISTRY OF PUBLIC HEALTH IN NONTHABURI PROVINCE

ขวัญใจ ภูมิเขต, มุกดา หนุ่ยศรี, วรรณภา ประไพพานิช

35-46

FACTORS INFLUENCING QUALITY OF LIFE IN ELDERLY PATIENTS UNDERGOING TOTAL KNEE REPLACEMENT SURGERY

พิชญ์ประอร ยังเจริญ, สุภาพ อารีเอื้อ, นันทิกานต์ แสงทอน

47-60

SELECTED FACTORS RELATED TO FRAILTY OLDER PERSONS IN PUBLIC RESIDENTIAL HOME

ประกายมาศ เนตรจันทร์, รัตน์ศิริ ทาโต, ศิริพันธุ์ สาสัตย์

61-72

THE DEVELOPMENT AND EVALUATION OF CLINICAL NURSING PRACTICE GUIDELINE FOR PROMOTING THE RECOVERY OF OLDER PATIENTS WITH TOTAL KNEE ARTHROPLASTY

วิลาวัณย์ นาคปลัด, เนตรนภา คู่พันธวี, หทัยรัตน์ แสงจันทร์

73-85

FACTORS RELATED TO HEALTH LITERACY AMONG THE ELDERLY IN PAK PHLI DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE

สมสุข ภาณุรัตน์, พรพรรณ ภูสาหัส, สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล, พัชรี กระจ่างโพธิ์, วิถี ธุระธรรม, ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์

86-94

THE DEVELOPMENT OF THE HEALTH LITERACY ON FALL PREVENTIONS FOR OLDER PEOPLE IN COMMUNITY HEALTH REGION 4

นิชดา สารถวัลย์แพศย์, สมยศ ศรีจารนัย, เมทณี ระดาบุตร, ปัฐยาวัชร ปรากฎผล, วนิดา ชวเจริญพันธ์, ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์

95-106

INTEGRATED GROUP COUNSELING MODEL FOR DEVELOPING SOCIAL INTELLIGENCE OF ELDERLY IN SOUTHERN PROVINCE

เกศิณี เขียนด้วง, สุขอรุณ วงษ์ทิม, นิธิพัฒน์ เมฆขจร

107-116

CHEMOTHERAPY INDUCED PERIPHERAL NEUROPATHY, MANAGEMENTS STRATEGIES, AND OUTCOMES AS PERCIEVED BY CANCER PATIENTS

ประไพศรี ปัญญาอิ่นแก้ว, ขนิตฐา หาญประสิทธิ์คำ, นิโรบล กนกสุนทรรัตน์

117-128

FACTOR INFLUENCING SELF-CARE BEHAVIOR IN PATIENTS WITH ASTHMA

รุ่งทิพย์ พลจรัส, วิชชุดา เจริญกิจการ, ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ, พันวดี รัตนสุมาวงศ์

129-138

EFFECTS OF THE SELF-REGULATION PROGRAM ON HEALTH BEHAVIORS AND PULMONARY FUNCTION OF SCHOOL-AGE CHILDREN WITH ASTHMA

ฐิติมา แซ่แต้, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์

139-150

FACTORS RELATED TO MATERNAL MANAGEMENT FOR CHILDREN WITH THALASSEMIA

ภัทร์ภร อยู่สุข, ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, นฤมล ธีระรังสิกุล

151-162

EFFECT OF HIGH FIDELITY SIMULATION BASED LEARNING ON CLINICAL DECISION MAKING ABILITY OF NURSING STUDENTS

สมจิตต์ สินธุชัย, กันยารัตน์ อุบลวรรณ, ณัฐวุฒิ บุญสนธิ, ปริญญา ยอดอาษา, ภูมินทร์ ดวงสุริยะ

172-183

MODEL OF NURSING STUDENT IDENTITY DEVELOPMENT, THE ROYAL THAI ARMY NURSING COLLEGE

อังคณา สุเมธสิทธิกุล, อมราภรณ์ หมีปาน, สายสมร เฉลยกิตติ, อภิญญา อินทรรัตน์, นันทิกานต์ กลิ่นเชตุ

184-197

FACTORS INFLUENCING DEVELOPMENTAL ASSETS OF FIRST YEAR UNDERGRADUATE STUDENTS OF SUAN SUNANDHA RAJABHAT UNIVERSITY

วานิช สุขสถาน, โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์, สุธรรม นันทมงคลชัย, พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์, ศุภชัย ปิติกุลตัง

198-205

THE EFFECTS OF NEURO LINGUISIC PROGRAMMMNG ON ANXIETY OF FRESHMEN STUDENTS

ปภัสสรณ์ สายลือนาม, ประชา อินัง, จุฑามาศ แหนจอน

206-215

A DEVELOPMENT OF QUALITY OF LIFE OF MALE TO FEMALE TRANSGENDER BY ACCEPTANCE AND COMMITMENT GROUP THERAPY

นันทยา คงประพันธ์, จุฑามาศ แหนจอน, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

216-227

RELIABILITY AND EXPLORATORY FACTOR ANALYSIS OF THAI VERSION FOR THE PATIENT ACTIVATION MEASURE SHORT FROM QUESTIONNAIRE

กนกอร พิเดช, ปชาณัฏฐ์ นันไทยทวีกุล, จิราพร เกศพิชญวัฒนา

235-242

UPDATE IN ENDOVASCULAR ANEURYSM REPAIR (EVAR)

ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ, พงศ์ธร ตันติวรารัตน์

243-252

View All Issues