จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการซึ่งประกอบด้วยบทความวิชาการทางการพยาบาลและงานการวิจัยทางการพยาบาลของอาจารย์พยาบาลและบุคลากรทางการพยาบาล ผลงานทุกเรื่องได้ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในสาขาการพยาบาลและสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการออกวารสารเป็นราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม

งดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์

2017-06-16

วันที่ 15 มิถุนายน 2560

      กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ ขอแจ้งให้ผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเข้ามาตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจ ทราบว่า ขณะนี้วารสารพยาบาลตำรวจ ได้ปิดรับผลงานที่จะส่งมาตีพิมพ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำรูปเล่ม ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2560
      สำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับใบตอบรับตีพิมพ์จากทางวารสารพยาบาลตำรวจไปแล้ว ให้ดำเนินการแก้ไขภายหลังสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเรียบร้อย เป็นเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังสอบเสร็จ และหากท่านไม่ทำการแก้ไขตาม Format ปัจจุบันของวารสารพยาบาลตำรวจ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด กองบรรณาธิการจะทำการยกเลิกใบตอบรับตีพิมพ์ผลงานของท่าน และจะทำหนังสือแจ้งการยกเลิกการตีพิมพ์ไปยังมหาวิทยาลัยที่ท่านสังกัดอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย


      จึงแจ้งมา ณ โอกาสนี้

 

             กองบรรณาธิการวารสารพยาบาลตำรวจ  

แจ้งผู้ส่งผลงานวิจัยเข้ามาตีพิมพ์บทความวิจัยกับวารสารพยาบาลตำรวจ

2017-04-05

กระบวนการพิจารณาผลงานวิจัยที่ส่งมาตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารพยาบาลตำรวจ ทุกเรื่องที่ส่งเข้ามา กองบรรณาธิการได้จัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งหากผลงานใดที่ส่งเข้ามาพิจารณาไม่มีข้อมูลจริยธรรมการวิจัย หรือเลขที่อนุญาตให้ทำวิจัยในคน และไม่มีเอกสารยืนยันการได้รับอนุมัติจริยธรรมการวิจัยในคนจากคณะกรรมการ IRB จะไม่สามารถลงตีพิมพ์ในวารสารพยาบาลตำรวจได้ และมีสิทธิ์ถูกถอนใบตอบรับการตีพิมพ์ เนื่องด้วยวารสารพยาบาลตำรวจให้ความสำคัญกับการพิทักษ์สิทธิ์และความถูกต้องตามหลักสากล จึงเรียนมาเพื่อให้ผู้ส่งผลงานทุกท่านไปดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมในส่วนดังกล่าวให้ถูกต้อง

           ด้วยความเคารพอย่างสูง

Vol 9 No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน

Published: 2017-04-04

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการ แถลง

-

Content

หน้า สารบัญ

การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย

มาณวิภา พัฒนมาศ, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, สุขอรุณ วงษ์ทิม, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล

13-23

ผลการปรึกษาแนวโลกอสต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง

พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

47-58

View All Issues

Indexed in tci