Vol 9, No 1 (2560)

มกราคม-มิถุนายน

Table of Contents

Editorial board (กองบรรณาธิการ)

Editorial board (กองบรรณาธิการ) pdf
กอง บรรณาธิการ -

Editor (บรรณาธิการแถลง)

บรรณาธิการแถลง pdf
บรรณาธิการ แถลง -

Contents (สารบัญ)

Content pdf
หน้า สารบัญ

Research (บทความวิจัย)

รูปแบบการฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างค่านิยมในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช pdf
สุขอรุณ วงษ์ทิม 1-12
การศึกษาคุณลักษณะของการเป็นพ่อแม่วัยรุ่นในบริบทภาคกลางของไทย pdf
มาณวิภา พัฒนมาศ, พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์, สุขอรุณ วงษ์ทิม, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล 13-23
การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน pdf
สมจินดา ชมพูนุท, วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว 24-36
ผลของโปรแกรมการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าร่วมกับการกำหนดลมหายใจต่อระดับความปวดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง pdf
สราวุฒิ สีถาน 37-46
ผลการปรึกษาแนวโลกอสต่อความหมายในชีวิตของผู้สูงอายุโรคมะเร็ง pdf
พัชร์ณัฏฐ์ เร็วไธสง, วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์ 47-58
การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล pdf
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์ 59-71
ผลการจัดบริการพยาบาลผ่าตัดตามแนวคิดลีนต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก pdf
เสาวลักษณ์ มนูญญา 72-81
ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร pdf
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์, สุนีย์ ละกำปั่น, สุรินธร กลัมพากร 82-93
ผลของการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเสริมสร้างความสุขในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก pdf
สิริกานดา กอแก้ว, สุขอรุณ วงษ์ทิม 94-104
ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย pdf
ปรางค์ บัวทองคำวิเศษ, ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, สุทธีพร มูลศาสตร์ 105-116
ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี pdf
ภาณุกานต์ บ่อเงิน, สุขอรุณ วงษ์ทิม 117-127
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดวินัยเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี pdf
ธนิตศักดิ์ ลิ้มสุวรรณภัทร, สุขอรุณ วงษ์ทิม 128-138
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี pdf
สวงค์ แก่นตาคำ, สุขอรุณ วงษ์ทิม 139-149
ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองของสาวประเภทสอง pdf
ภาษิต ทิมสถิต, จุฑามาศ แหนจอน 150-161
ปัจจัยด้านองค์การที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ของอาจารย์พยาบาลในสถาบันการศึกษาเอกชน pdf
ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์, มณีรัตน์ ภาคธูป 162-173
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกชน pdf
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์, อรนันท์ หาญยุทธ 174-186
ความพึงพอใจต่อคุณภาพบริการของผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในศูนย์ไตเทียมเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล pdf
อมรรัตน์ ศรีวาณัติ, อรนันท์ หาญยุทธ 187-196
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ pdf
อทิตา เรืองแสน, เสรี ธีรพงษ์, อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ, ดนุกฤต กลัมพากร 197-205

Articles (บทความวิชาการ)

การดูแลรักษาภาวะ TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) pdf
ดามพันธ์ นิลายน 206-213