คณะกรรมการวารสาร

รศ. พ.ต.อ.หญิง ดร. ทิพย์ฆัมพร              เกษโกมล

ผศ. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ดร. กัญญ์ฐิตา         ศรีภา

ผศ. ว่าที่ พ.ต.อ.หญิง ดร. สมสุข             ภาณุรัตน์

ผศ. พ.ต.ท.หญิง ดร. สุขฤดี                  ธัชศฤงคารสกุล

พ.ต.ท. ภาสกร                                เตรทิพย์วัลย์

พ.ต.ท.หญิง กานดา                           สุขมาก

ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา                        เวชรังษี

ร.ต.อ. อภิสิทธิ์                                ตามสัตย์

นางสาวจันทร์จิรา                              อริยะเศรณี