Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน Content Abstract   PDF (ภาษาไทย)
หน้า สารบัญ
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มารับบริการที่โรงพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF (ภาษาไทย)
อทิตา เรืองแสน, เสรี ธีรพงษ์, อฐิรัฐ จันทร์พานิชเจริญ, ดนุกฤต กลัมพากร
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน การดูแลรักษาภาวะ TRANSIENT ISCHEMIC ATTACK (TIA) Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ดามพันธ์ นิลายน
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางสังคมของกลุ่มผู้ต้องขังที่กระทำผิดวินัยเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ธนิตศักดิ์ ลิ้มสุวรรณภัทร, สุขอรุณ วงษ์ทิม
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน การบูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอน วิชาปฏิบัติการพยาบาลเลือกสรร สาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สมจินดา ชมพูนุท, วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการตัดสินใจเชิงจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล Abstract   PDF (ภาษาไทย)
พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์, อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ผลการจัดบริการพยาบาลผ่าตัดตามแนวคิดลีนต่อระยะเวลาการรอคอยและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลดำเนินสะดวก Abstract   PDF (ภาษาไทย)
เสาวลักษณ์ มนูญญา
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่โดยประยุกต์ทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสำหรับข้าราชการตำรวจ กรุงเทพมหานคร Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์, สุนีย์ ละกำปั่น, สุรินธร กลัมพากร
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ผลของการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลที่มีต่อการเสริมสร้างความสุขในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมหลังผ่าตัดเต้านมออก Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สิริกานดา กอแก้ว, สุขอรุณ วงษ์ทิม
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ปรางค์ บัวทองคำวิเศษ, ดวงกมล ปิ่นเฉลียว, สุทธีพร มูลศาสตร์
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อเจตคติในการกระทำผิดวินัยของผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภาณุกานต์ บ่อเงิน, สุขอรุณ วงษ์ทิม
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดเชิงบวกแก่กลุ่มผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จังหวัดนนทบุรี Abstract   PDF (ภาษาไทย)
สวงค์ แก่นตาคำ, สุขอรุณ วงษ์ทิม
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน ผลการปรึกษากลุ่มแบบเกสตัลท์ต่อการตระหนักรู้ในตนเองของสาวประเภทสอง Abstract   PDF (ภาษาไทย)
ภาษิต ทิมสถิต, จุฑามาศ แหนจอน
 
Vol 5, No 2 (2556): กรกฎาคม-ธันวาคม Diverticulitis Abstract   PDF
พ.ต.ท. ณัฏฐพงษ์ กุลสิทธิจินดา
 
Vol 9, No 1 (2560): มกราคม-มิถุนายน Editorial board (กองบรรณาธิการ) Abstract   PDF
กอง บรรณาธิการ
 
เอกสารประกอบการตีพิมพ์ TEMPLATE บทความวิชาการ Abstract   PDF
jopn 2016
 
เอกสารประกอบการตีพิมพ์ Template สำหรับตีพิมพ์วารสารพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
jopn jopn
 
Vol 4, No 2 (2555): กรกฎาคม-ธันวาคม กลุ่มอาการของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว Abstract   PDF
ธิดารัตน์ เหลี่ยมไกร, ชนกพร จิตปัญญา
 
Vol 6, No 1 (2557): มกราคม-มิถุนายน กว่าจะเป็นวารสารพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
สุขอรุณ วงษ์ทิม
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การจัดการศึกษาทางการพยาบาลและระบบบริการสาธารณสุขประเทศประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Abstract   PDF
เวหา เกษมสุข
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาไทย Abstract   PDF
อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การนำผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะเฉียบพลันส่งโรงพยาบาล Abstract   PDF
ตวงทิพย์ บินไทยสงค์
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การนิเทศด้วยความเอื้ออาทร Abstract   PDF
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การบำบัดด้วยการออกกาลังกายในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ Abstract   PDF
ระพิณ ผลสุข
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การปฏิบัติต่อผู้ป่วยตามหลักสิทธิมนุษยชน Abstract   PDF
คมสัน สุขมาก, กานดา สุขมาก
 
Vol 7, No 1 (2558): มกราคม-มิถุนายน การประยุกต์ใช้เทคนิคการประมวลผลภาพเพื่อคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด Abstract   PDF
อภิชิต อาสนาทิพย์, สุรเดช บุญลือ
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
สุรัมภา รอดมณี, กรรณิกา เกตุนิล, เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช, ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย Abstract   PDF
ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การป้องกันภาวะสมองเสื่อม Abstract   PDF
มุกดา หนุ่ยศรี
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดระหว่างการลำเลียงทางอากาศ Abstract   PDF
บุณยอร ทีฆภิญญา
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนากลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ Abstract   PDF
เรณู แสงสุวรรณ, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, พิเชฐ บัญญัติ
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนาระบบการคิดในกระบวนการพยาบาลโดยใช้มุกดาโมเดล Abstract   PDF
มุกดา สีตลานุชิต
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนาระบบและกลไกที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน Abstract   PDF
สาระ มุขดี, ขจี พงศธรวิบูลย์, ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล
 
Vol 7, No 1 (2558): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีสรรค์สร้างความรู้ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดของนักศึกษาพยาบาลตำรวจ ในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต Abstract   PDF
กัญญ์ฐิตา ศรีภา
 
Vol 7, No 2 (2558): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนารูปแบบการนิเทศทางคลินิกสำหรับหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช Abstract   PDF
นุชจรีย์ ชุมพินิจ, สุทธีพร มูลศาสตร์
 
Vol 7, No 2 (2558): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายทารกเกิดก่อนกำหนด โรงพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
สมจิตต์ อุทยานสุทธิ, ศรีนวล สถิตวิทยานันท์, วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
 
Vol 8, No 1 (2559): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนารูปแบบการสอนแนะเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูพยาบาล Abstract   PDF
นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ, รจนา คลี่ฉายา
 
Vol 8, No 2 (2559): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนารูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี Abstract   PDF
ศิริเพ็ญ วีระจิตต์, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, รัชนี นามจันทรา
 
Vol 5, No 2 (2556): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนาสมรรถนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานสุขภาพจิตในชุมชน Abstract   PDF
ยุพิน หงษ์วะชิน, อำนวย ปาอ้าย, เพ็ญนภา กุลนภาดล, วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์
 
Vol 5, No 1 (2556): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักการและเทคนิคการดูแลผู้ที่มีบาดแผล Abstract   PDF
อรพิน สว่างวัฒนเศรษฐ์, วรรณี ศรีวิลัย, กาญจนา เลิศถาวรธรรม
 
Vol 5, No 2 (2556): กรกฎาคม-ธันวาคม การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล Abstract   PDF
เดชชัย สินเจริญ, อำนวย ปาอ้าย, ทวีศิลป์ กุลนภาดล, วรางค์ภรณ์ ไตรติลานันท์
 
Vol 5, No 1 (2556): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนาหุ่น Police Wound เพื่อฝึกทักษะการจัดการบาดแผล Abstract   PDF
กัลยา เตชาเสถียร, สถาพร กลางคาร
 
Vol 3, No 1 (2554): มกราคม-มิถุนายน การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนรูบริคส์ในวิชาปฏิบัติการบริหารและการจัดการทางการพยาบาล Abstract   PDF
กนกเลขา สุวรรณพงษ์
 
Vol 6, No 2 (2557): กรกฎาคม-ธันวาคม การรับรู้และความคาดหวังด้านการบริการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรสนับสนุนด้านคลินิก ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Abstract   PDF
จิตรา ทองสุข, อานนท์ วรยิ่งยง
 
Vol 8, No 2 (2559): กรกฎาคม-ธันวาคม การลดความเสี่ยงจากการใส่สายยางให้อาหารทางจมูก Abstract   PDF
เตือนใจ เจริญบุตร
 
Vol 3, No 1 (2554): มกราคม-มิถุนายน การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการประเมินอาการและติดตามการช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤตของโรงพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
รัตนา ภักดีศุภผล
 
Vol 4, No 2 (2555): กรกฎาคม-ธันวาคม การวิจัยเชิงปรากฏการณ์วิทยาแบบตีความในวิชาชีพพยาบาล Abstract   PDF
กัญญ์ฐิตา ศรีภา
 
Vol 4, No 1 (2555): มกราคม-มิถุนายน การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการและต้นทุนกิจกรรมของหน่วยซักฟอก โรงพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
ภัคสุภรณ์ บุญถนอมวงศ์
 
Vol 5, No 2 (2556): กรกฎาคม-ธันวาคม การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับงานบริการทางวิสัญญีของโรงพยาบาลตำรวจ Abstract   PDF
จารุวรรณ เปียทอง
 
Vol 8, No 2 (2559): กรกฎาคม-ธันวาคม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช Abstract   PDF
เรวดี เพชรศิราสัณห์, กนกวรรณ ตันตระเสนีย์รัตน์
 
1 - 50 of 221 Items 1 2 3 4 5 > >>