วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science and Public Administration Journal)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Indexed in tci  กลุ่ม 3

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 8, No 1 (2017): January - June

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

บทความวิจัย (Research Article)

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีบารัค โอบามา (ค.ศ. 2009-2017) pdf
ชิษณุพงศ์ นิธิวนา, วรรณภา ลีระศิริ 1 - 32

บทความวิชาการ (Academic Article)

ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา: คุณภาพสังคมที่คนไทยมองเห็น pdf
รัชวดี แสงมหะหมัด 33 - 36
ประเทศไทย 4.0 บริบททางเศรษฐกิจ และการเมือง pdf
ชนินทร เพ็ญสูตร 67 - 99
School of Realism: An Inadequate Approach to Account Insecurity in Global Politics? pdf
Wilasinee Wadeesirisak 101 - 118

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review) The End of the Asian Century: War, Stagnation, and the Risks to the World’s Most Dynamic Region pdf
นรุตม์ เจริญศรี 119 - 133