วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science and Public Administration Journal)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Indexed in tci  กลุ่ม 3

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 1 (2014)

Table of Contents

Articles

Reengaging with Southeast Asia, Steering the Momentum: Factors Leading to Active American Foreign Policytowards Southeast Asia During the First Obama Administration and the Roleof President Obama in the Reengagement Policy Process pdf
Bhanubhatra Jittiang 1-14
การสร้างเรื่องเล่าใหม่ของภูมิภาค:บทเรียนจากสหภาพยุโรป pdf
นรุตม์ เจริญศรี 15-23
Dynamics of Electoral Reform in New Zealand and Thailand pdf
Purawich Watanasukh 24-39
สภาพปัญหาด้านการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว ในประเทศไทยและแนวทางแก้ไข pdf
กิจฐเชต ไกรวาส 40-53
Ethnic Conflict and Peace Process: A Comparative Study in Aceh and Mindanao pdf
Suttiluck Sangsuwan 54-65

บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)

Mathew Davies. 2013. ASEAN and human rights norms: constructivism, rational choice, and the action-identity gap. International Relations of the Asia- Pacific. Vol. 13: 207-231 pdf
พฤดี หงุ่ยตระกูล 66-72
Draw your thoughts pdf
พจนา พิชิตปัจจา 73-74