วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science and Public Administration Journal)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ดำเนินการโดยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไป และเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการวิจัย พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในสาขาวิชาการเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Indexed in tci  กลุ่ม 3

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 6, No 1-2 (2015): January-December

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Articles

แนวคิดที่ว่าด้วย “ฉันทานุมัติ” และ “การเป็นตัวแทน” ในนิยายและเรื่องสั้นของชาติ กอบจิตติ pdf
วุฒิชัย ไชยวุฒิ 5-24
แนวคิดทางการเมืองแบบราชาชาตินิยมที่ปรากฏในนวนิยายของทมยันตี pdf
ธีร์จุฑา เมฆิน 25-46
ประสิทธิผลของการบริหารงานของรัฐบาลรักษาการต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ: กรณีศึกษารัฐบาลรักษาการของ พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร (24 ก.พ. – 19 ก.ย. 2549) pdf
เอนกชัย เรืองรัตนากร 47-73
แนวทางพัฒนาการทำงานเป็นทีมของบุคลากรระดับท้องถิ่น ในเขตอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา pdf
อ้อมจันทร์ ภิรมย์ราช 75-92
การจัดการผลกระทบจากนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี pdf
ปิยมาศ นะแก้ว 93-107
โครงการขยายผลการวิจัยเพื่อติดตามผลแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 pdf
ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 109-126
Migration Selection Policy of Healthcare Labour from Southeast Asian Countries to Japan under Economic Partnership Agreements pdf
Usamard Siampukdee 127-145
The Nonviolent political movements; Case study of People Alliance for Democracy and People Power Revolution pdf
Thannapat Jarenpanit 147-175