1. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ที่ปรึกษา

 

2. ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง                       

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี

สถาบันศาสนา วัฒนธรรม และสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ทรงคุณวุฒิประจำกองบรรณาธิการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บรรณาธิการ

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

6. รองศาสตราจารย์ธโสธร ตู้ทองคำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ อู่ทองทรัพย์

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาวดี  จงรักษ์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา พิชิตปัจจา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤดี  หงุ่ยตระกูล

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ เลิศสมพร

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

14. อาจารย์ ดร.กมลพร กัญชนะ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

15. อาจารย์ ดร.ไกรวุฒิ ใจคำปัน   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่     

 

16. อาจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

17. อาจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่