วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่
ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (
Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่ง
บทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (
Simultaneous submission)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (page charge)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: อีเมล polscicmujournal@gmail.com โทรศัพท์ 0-5394-2995

ISSN 0125-7897

Indexed in tci กลุ่ม 1 

Forthcoming (In press)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดทำวารสารฉบับ “Forthcoming (In press)” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความที่ผ่านการพิจารณาจาก
กองบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการรวบรวมเพื่อตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม
วารสารตามรอบการเผยแพร่ของวารสาร (ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ) เพื่อ
ให้การเผยแพร่บทความมีความรวดเร็ว และทันกาลมากยิ่งขึ้น 

สำหรับผู้ที่ต้องการอ้างอิงบทความที่อยู่ระหว่างตีพิมพ์นี้ สามารถอ้างอิงโดยใช้
รูปแบบ ดังต่อไปนี้

การอ้างอิงในเนื้อหา

จากการทบทวนงานวิจัย (ชื่อผู้แต่ง, อยู่ระหว่างรอพิมพ์) พบว่า.........
จากการทบทวนงานวิจัย (Author, forthcoming) พบว่า........


การอ้างอิงในรายการบรรณานุกรม หรือเอกสารอ้างอิง

ชื่อผู้แต่ง. (อยู่ระหว่างรอพิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร.

Author. (forthcoming). Article title. Journal.

Published: 2018-03-27

View All Issues

Indexed in tci  Tier 1