วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทย
และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีเนื้อหาทางด้านรัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง การระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นบทความที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน (Redundant publication) และผู้เขียนบทความต้องไม่
ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น (
Plagiarism) รวมถึงไม่ลอกเลียนผลงานตนเองโดยมิชอบ (self-plagiarism) และไม่ส่ง
บทความตีพิมพ์มากกว่าหนึ่งวารสาร (
Simultaneous submission)

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม-มิถุนายน และ กรกฎาคม-ธันวาคม)
และเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบตีพิมพ์ (Print) และ รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online)

 
ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/polscicmujournal โดยไม่มี
ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ (page charge)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: อีเมล polscicmujournal@gmail.com โทรศัพท์ 0-5394-2995

ISSN 2630-0435 (Print)
ISSN 2630-0699 (Online)

 

Indexed in tci กลุ่ม 1 

Vol 9 No 1 (2018): January-June

Political Science and Public Administration Journal

ISSN 2630-0435 (Print)

ISSN 2630-0699 (Online)

Vol.9 No.1 (January-June 2018)

 

Published: 2018-06-30

View All Issues

Indexed in tci  Tier 1