การเมือง การบริหาร และกฎหมาย ประเทศไทย

สวัสดีค่ะ ... ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบ "วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย" วารสารทางด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ และกฎหมาย ของคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะเผยแพร่บทความทุกราย 4 เดือน ซึ่งจะเป็นผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน และปัจจุบันวารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 ขณะนี้ คุณสามารถใช้ระบบเพื่อดูบทความ (Full Paper) ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือ www.polsci-law.buu.ac.th สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 03-8102-369 หรือ 105 115 อีเมล์: polscilaw_journal @ hotmail.Com

การลงทะเบียน

2016-01-13

ผู้สนใจที่จะส่งบทความเพื่อขอตีพิมพ์มายังวารสาร สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ

ThaiJo ส่งบทความมายังวารสารฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102369 ต่อ 105

E-mail : polscilaw_journal@hotmail.com

Vol 7 No 2 (2015): พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

Published: 2016-02-16

ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก

ธัญพิชชา สามารถ, ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

391-427

View All Issues

 

 


 

   

18_300    

วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

17_300  

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2558

16_300  

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2557

15_300  

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2557

14_300  

วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

  

 

 


 

 :: เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.polsci-law.buu.ac.th

จัดทำดัชนีใน TCI