วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย (Journal of politics, administration and law)

Vol 7, No 2 (2015)

พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

Table of Contents

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

กรรมการกลั่นกรอง

กรรมการกลั่นกรอง pdf
 

สาส์นคณบดี

สาส์นคณบดี pdf
 

บรรณาธิการแถลง

บรรณาธิการแถลง pdf
 

บทความวิชาการ

แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ pdf
วีระพงษ์ บุญโญภาส, สุพัตรา แผนวิชิต 33-74
ความคุ้มค่าทางสังคมของการลงทุนสร้างทางเดินลอยฟ้าในกรุงเทพมหานคร pdf
รำจวน เบญจศิริ 77-106
ศักยภาพการบริหารการพัฒนาของเทศบาล: กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น pdf
บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์ 109-131
บทวิเคราะห์ธรรมาภิบาลตามแนวคิดปรัชญาเต๋า pdf
สรชัย ศรีนิศานต์สกุล 133-167
การตรวจสอบกฎที่จำกัดสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนโดยศาลปกครองตามหลักความได้สัดส่วน pdf
ภัสวรรณ อุชพงศ์อมร, อารีรัตน์ โกสิทธิ์ 169-193
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ชายแดนไทย–พม่า อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี pdf
สิงห์ ปานะชา 195-220
ปฏิบัติการและการต่อสู้ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม: ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุด pdf
ชัยณรงค์ เครือนวน 223-245
A Case Study of Ceramic, Tempeh Chips, and Sanitair Enterprises in Malang City Indonesia pdf
Alfi Haris Wanto, Boonruam Napachoti 247-290
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ที่มีต่อ โครงการตลาดประมงท่าเรือพลี เทศบาลเมืองชลบุรี pdf
ภัทรกานต์ วรยศ, วัลลภ ศัพท์พันธุ์ 293-322
แนวทางในการพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารรถประจำทาง pdf
กนกลักษณ์ สาธุการ 325-358
ศึกษาเปรียบเทียบจุดแข็ง-จุดอ่อน ของนายกรัฐมนตรีจากระบบรัฐสภา และจากการเลือกตั้งโดยตรง pdf
ทรงพล บุญสุข, สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ 361-389
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรเทศบาลนครในภาคตะวันออก pdf
ธัญพิชชา สามารถ, ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ 391-427