วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน และบทความทุกบทความจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงจะสามารถลงตีพิมพ์ในวารสารได้ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารอื่น

ปัจจุบันวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 039-328-155 อีเมล์: ppkjournal@hotmail.com

แจ้งการ submit บทความ

2016-09-29

แจ้งการ submit บทความ

ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป ผู้ที่จะ  submit บทความ ลงในวารสาร วพปก 

ขอให้ส่งบทความ submit  online ใน journal(ไม่ส่งทางจดหมาย หรือ email)

Vol 34 No 3 (2017): กรกฎาคม - กันยายน 2560

Published: 2017-09-14

รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ประสานการส่งต่อ จังหวัดจันทบุรี

ยุพเยาว์ วิศพรรณ์, บัญชา พร้อมดิษฐ์, พรทิพย์ สุขอดิศัย

194-205

คุณภาพและการเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย

อัจฉรา เชียงทอง, อรนุช ภาชื่น, ฉวีวรรณ บุญสุยา, ฉัตรชัย - สวัสดิไชย

206-221

ผลลัพธ์ของการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลพระปกเกล้า

กรรณิกา อำพนธ์, ชัชญาภา บุญโยประการ, พัชรินทร์ ศิลป์กิจเจริญ

222-236

คลินิกปริศนา

ชลิต จิตเจือจุน

259-260

ยาน่ารู้

จันทริกา สนั่นเกียรติเจริญ

261-264

View All Issues