วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า เป็นวารสารที่เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ บทความวิจัย รายงานผู้ป่วย บทความฟื้นวิชา และบทความที่น่าสนใจทางการแพทย์ การสาธารณสุข และแพทยศาสตร์ศึกษา บทความทุกบทความจะได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสถาบันที่เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ อย่างน้อย 2 ท่าน และบทความทุกบทความจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์จึงจะสามารถลงตีพิมพ์ในวารสารได้ บทความที่ส่งมาตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการตีพิมพ์ของวารสารอื่น

ปัจจุบันวารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติ (TCI) กลุ่มที่ 1 กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโทร 039-328-155 อีเมล์: ppkjournal@hotmail.com

แจ้งการ submit บทความ

2016-09-29

แจ้งการ submit บทความ

ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป ผู้ที่จะ  submit บทความ ลงในวารสาร วพปก 

ขอให้ส่งบทความ submit  online ใน journal(ไม่ส่งทางจดหมาย หรือ email)

Vol 35 No 2 (2018): April-June

Published: 2018-06-27

Factors Predicting Chronic Kidney Disease of Patients with Chronic Disease in the Community.

พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ประทีป หมีทอง

26-37

The Life Experiences of Breast Cancer Patients who Received Chemotherapy

พัชรี นุ่มแสง, สุวคนธ์ กุรัตน์, กัญญาพัชร เบ้าทอง, ดรุณี สมบูรณกิจ, กมลรัตน์ สุปัญญาบุตร, รัชนี ปะสารีบุตร, นุชนาถ บุญมาศ

38-50

Relationship between Parenting Styles and Psychological Capital among Students of a Public University

ปารวี กันทะสอน, สุดสบาย จุลกทัพพะ, สิรินัดดา ปัญญาภาส

51-60

Job Stress , Coping Strategies and Quality of Working Life of personnel in a general hospital

นนทภรณ์ รักศิลธรรม, กอบหทัย สิทธิรณฤทธิ์, กมลเนตร วรรณเสวก, สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

61-74

Model Development for Integrated Stimulate Program for Children’s Development in Children with Muscular and Movement Disabilities, Sa Kaeo Province.

ญาณี นาคพงษ์, ปวีณภัสสร์ คล้ำศิริ, เนตรนะภิส ศุภกะ, สาวิตรี งามวงศ์

75-87

Development of Public Health Emergency and Disaster Operations Center: Chachoengsao Province

ดารณี วรชาติ, ชาตรี นันทพานิช, รุ่งทิวา ประสานทอง, พรพิมล ขันชูสวัสดิ์

88-100

An Evaluation of Health Mission Transferred to Local Government Organizations in Regional Health 3

ปนิตา ธีรสฤษกุล, ปัญชา พร้อมดิษฐ์, จันทิมา นวะมะวัฒน์

101-111

Brucellosis, four case series in Prapokklao Hospital

มาลี เตชพรรุ่ง, มนยา เอกทัตร์

112-119

The Fear of Surgical Treatments in School-Aged Children

วชรีกร อังคประสาทชัย, ยุนี พงศ์จตุรวิทย์

120-128

CLINIC QUIZ

ชลิต จิตเจือจุน

137-138

View All Issues