ภาวะ Differential Cyanosis / Differential Clubbing

Main Article Content

Sarunpong Pibalyart

Abstract

-

Keywords

Article Details

Section
คลินิกปริศนา (Clinic Quiz)

References

เอกสารอ้างอิง
1. Moccetti F, Kaufmann BA, Tobler D. Differential clubbing and cyanosis: a pathognomonic finding in cardiology. Eur Heart J 2014; 35: 1410.
2. Sabnis GR, Phadke MS, Lanjewar CP, Kerkar PG, Nabar AA. Differential cyanosis and clubbing sparing a single limb. J Am Coll Cardiol [Internet] 2014 [ cited 2018 Oct 21]; 63:e33. Available from: https://ac.els-cdn.com/S0735109714004483/1-s2.0-S0735109714004483-main.pdf?_tid=a14a1046-14f9-4178-9d06-ef5d50c816ce&acdnat=1543811128_4bb28e34b2fae20574cb6c298f2b4e68