วารสารวิชาการ “โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ” หรือ Journal of Project in Computer Science and Information Technology เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการและโครงงานวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัยและโครงงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่แสดงถึงประโยชน์ทั้งเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) ที่นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) นักวิจัยหรือผู้สนใจนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอดการวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ตลอดจนสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์ และเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมในการเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ การทำวิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา นักธุรกิจ และประชาชนผู้สนใจการวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

Vol 5 No 1 (2019): January-June

Published: 2019-06-30

Application to Calculate the High Alert Drugs

พิชฌาย์วีร์ สินสวัสดิ์

42-51

The Development of the Nawatwithi OTOP Community and the Promotion of Tourism through Geographic Information System (GIS) of Lampang Province

วีรศักดิ์ ฟองเงิน, สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ, เนตรดาว โทธรัตน์

65-74

A Study on the satisfaction of the cosmetics market though online media

วงษ์ปัญญษ นวนแก้ว, นวพงษ์ ขันคำ, สุทธิษา กันจู, รัตนศักดิ์ เพ็งชะตา, ปรัชญา นวนแก้ว

104-112

View All Issues