Published: 2016-05-12

บทบรรณาธิการ

ธัชคณิน จงจิตวิมล

ความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของเห็บ ในภาคใต้ของประเทศไทย

ภควดี รักษ์ทอง, วัชรีพร ตฤณชาติวณิชย์, อรุณี อหันทริก

312-321

รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ในเขตชุมชนโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

กมลภู ถนอมสัตย์, สุภวรรณ สายสุด, ณิชกุล พิชาชาญ, วิไล ตาปะสี, นวลฉวี ศรีวิพัฒน์, ขนิษฐา ตั้งกิตติวัฒน์

322-333