วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวารสาร วิชาการอิเล็กทรอนิกส์ราย 3 เดือน (4 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิชาการทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างกว้างขวาง 
ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript)ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ตกลงภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคย เผยแพรในวารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้น รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

การส่งบทความ

2017-05-03

JSSH001 ---  ข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์และค่าใช้จ่าย  --> อ่านรายละเอียดก่อนส่งบทความที่นี่ 

JSSH002 --- ใบบอกรับสมาชิกสำหรับผู้เขียน  --> ดาวโหลดกรอกข้อมูลส่งพร้อมธนาณัติมาตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม

JSSH003 --- แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน   -->  ดาวโหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลส่งมาพร้อมไฟล์หลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมล์ psu.sh.journal@hotmail.com  

(ไฟล์แบบ .PDF

 

การเตรียมต้นฉบับบทความ

การเขียนเอกสารอ้างอิง

การสมัครสมาชิก


 

ชวนอ่านบทความในฉบับ

2017-04-01

ไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม สามัญชนดื่มแต่น้ำเท่านั้นแล้วก็กินข้าวหุง ผลไม้ ปลาแห้งบ้างเล็กน้อย แล้วยังกินไม่ค่อยจะอิ่มท้องเสียด้วย ชนชั้นสูงก็มิได้บริโภคดีไปกว่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถจะซื้อมาบริโภคได้ตามปรารถนา อาหารส่วนใหญ่ ของคนสยามประกอบด้วยปลา ข้าว ผัก และไข่ไก่ ไข่จระเข้ (Crocodils) ซึ่งไข่จระเข้นั้นว่ากันว่ามีรสชาติเอร็ดอร่อยนัก ถ้าปล่อยให้กกไว้นานๆ”

(นิโกลาส์ แชรแวส, 2506, 95, 99)

คัดจากบางตอนของเรื่องเด่นในฉบับ 
"#ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารการกินสมัยอยุธยา" 
เขียนโดย อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------

 

บทความพิเศษชวนอ่าน
---> "ทวิวัจน์ข้ามชาติ: กรณีศึกษาเชิงอัตชีวประวัติทางวิชาการ"
โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ

บทความวิชาการน่าสนใจ 
---> "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม:
ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่ ชุมชนชาวเล ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต"
โดย : ดร.กิติมาพร ชูโชติ

บทความปริทัศน์หนังสือ 2 เล่ม ชวนวิเคราะห์ติดตาม
---> "ศรีทนนไชยสมัยใหม่ : เหลี่ยมคูแบบ “อุปทูเด็ต” ในร่างทรง
ศรีธนญชัยของครูเหลี่ยม"
ปริทัศน์โดย : อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

และ

---> "Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide"
ปริทัศน์โดย : ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

------------------------------------------------
ทั้งหมดติดตามอ่านได้ที่ 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมฯ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)

https://www.tci-thaijo.org/…/psujssh/issue/view/8634/showToc
-----------------------------------------------

ฉบับนี้ได้รับเกียรติภาพปกโดย: 
อาจารย์ปิยนิตย์ ดำศรี

-----------------------------------------------

Vol 23 No 3 (2017): ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2560)

Published: 2018-02-19

Relationship Management with Alumni, Khon Kaen University Alumni Relations Office

มนตรี นามวงค์, ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

159-178

Democracy: All That Matters

นิพนธ์ โซะเฮง

219-224

Novelist as a Profession

อุมมีสาลาม อุมาร

225-232

View All Issues

Indexed in tci