วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Songklanakarin Journal of Social Sciences and Humanities)

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นวารสาร วิชาการอิเล็กทรอนิกส์ราย 3 เดือน (4 ฉบับต่อปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ คณาจารย์ ข้าราชการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิชาการทั่วไปทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ อย่างกว้างขวาง 
ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ์อาจอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้ บทความวิจัย บทความปริทัศน์ บทคัดย่อผลงานวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ เป็นต้น นิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript)ที่ส่งพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ตกลงภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องไม่เคย เผยแพรในวารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้น รายงานการวิจัย และวิทยานิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้อง (peer-reviewed) และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Indexed in tci

Announcements

 

การส่งบทความ

 

JSSH001 ---  ข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์และค่าใช้จ่าย  --> อ่านรายละเอียดก่อนส่งบทความที่นี่ 

JSSH002 --- ใบบอกรับสมาชิกสำหรับผู้เขียน  --> ดาวโหลดกรอกข้อมูลส่งพร้อมธนาณัติมาตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม

JSSH003 --- แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน   -->  ดาวโหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลส่งมาพร้อมไฟล์หลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมล์ psu.sh.journal@hotmail.com  

(ไฟล์แบบ .PDF

 


การเตรียมต้นฉบับบทความ

การเขียนเอกสารอ้างอิง

การสมัครสมาชิก


 

 
Posted: 2017-05-03
 

news: การปรับกลุ่มวารสาร

 
14324524_1201343026579861_31043378143376870_o_1_1280  
Posted: 2017-02-08
 
More Announcements...