การส่งบทความ

2017-05-03

JSSH001 ---  ข้อกำหนดการส่งบทความเพื่อเข้ารับการตีพิมพ์และค่าใช้จ่าย  --> อ่านรายละเอียดก่อนส่งบทความที่นี่ 

JSSH002 --- ใบบอกรับสมาชิกสำหรับผู้เขียน  --> ดาวโหลดกรอกข้อมูลส่งพร้อมธนาณัติมาตามที่อยู่ในแบบฟอร์ม

JSSH003 --- แบบฟอร์มการแจ้งโอนเงิน   -->  ดาวโหลดแบบฟอร์มแล้วกรอกข้อมูลส่งมาพร้อมไฟล์หลักฐานการโอนเงิน มาที่อีเมล์ psu.sh.journal@hotmail.com  

(ไฟล์แบบ .PDF

 

การเตรียมต้นฉบับบทความ

การเขียนเอกสารอ้างอิง

การสมัครสมาชิก


 

ชวนอ่านบทความในฉบับ

2017-04-01

ไม่มีชนชาติใดที่จะบริโภคอาหารอดออมเท่าคนสยาม สามัญชนดื่มแต่น้ำเท่านั้นแล้วก็กินข้าวหุง ผลไม้ ปลาแห้งบ้างเล็กน้อย แล้วยังกินไม่ค่อยจะอิ่มท้องเสียด้วย ชนชั้นสูงก็มิได้บริโภคดีไปกว่านี้ ทั้งๆ ที่สามารถจะซื้อมาบริโภคได้ตามปรารถนา อาหารส่วนใหญ่ ของคนสยามประกอบด้วยปลา ข้าว ผัก และไข่ไก่ ไข่จระเข้ (Crocodils) ซึ่งไข่จระเข้นั้นว่ากันว่ามีรสชาติเอร็ดอร่อยนัก ถ้าปล่อยให้กกไว้นานๆ”

(นิโกลาส์ แชรแวส, 2506, 95, 99)

คัดจากบางตอนของเรื่องเด่นในฉบับ 
"#ความหลากหลายของวัฒนธรรมอาหารการกินสมัยอยุธยา" 
เขียนโดย อาจารย์เพชรรุ่ง เทียนปิ๋วโรจน์
อาจารย์สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
------------------------------------------------

 

บทความพิเศษชวนอ่าน
---> "ทวิวัจน์ข้ามชาติ: กรณีศึกษาเชิงอัตชีวประวัติทางวิชาการ"
โดย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณเจตนา นาควัชระ

บทความวิชาการน่าสนใจ 
---> "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความรู้ทางวัฒนธรรม:
ประเพณีเปอจั๊ดญีไร่ ชุมชนชาวเล ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต"
โดย : ดร.กิติมาพร ชูโชติ

บทความปริทัศน์หนังสือ 2 เล่ม ชวนวิเคราะห์ติดตาม
---> "ศรีทนนไชยสมัยใหม่ : เหลี่ยมคูแบบ “อุปทูเด็ต” ในร่างทรง
ศรีธนญชัยของครูเหลี่ยม"
ปริทัศน์โดย : อาชญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

และ

---> "Redefining Genocide: Settler Colonialism, Social Death and Ecocide"
ปริทัศน์โดย : ดร.ผกาวดี สุพรรณจิตวนา

------------------------------------------------
ทั้งหมดติดตามอ่านได้ที่ 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมฯ 
ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560)

https://www.tci-thaijo.org/…/psujssh/issue/view/8634/showToc
-----------------------------------------------

ฉบับนี้ได้รับเกียรติภาพปกโดย: 
อาจารย์ปิยนิตย์ ดำศรี

-----------------------------------------------