พลไชยบ. (2018) “การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน”, PAYAP UNIVERSITY JOURNAL, 24(2), pp. 21-38. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133716 (Accessed: 18January2020).