1.
พลไชยบ. พฤติกรรมออกกำลังกายและปัจจัยเอื้อต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL [Internet]. 21Jun.2018 [cited 29Jan.2020];25(1):117-31. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/129896