1.
พลไชยบ. การเผยแพร่สารสนเทศด้านสุขภาพในชุมชน. PAYAP UNIVERSITY JOURNAL [Internet]. 11Jul.2018 [cited 18Jan.2020];24(2):21-8. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/pyu/article/view/133716