Published: 2017-01-25

การศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของคลินิกเสริมความงามในเขตเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

อภิญญา กันธิยะ, จิรสิทธิ์ สมศิริ, อภิสรา ชัยชนะ, ณัฐพล สุขทั่วญาติ, นิธิศ ลีลายงค์

109-120