วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          นโยบายการจัดพิมพ์คือวารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ และบทความวิชาการ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร

2019-03-06

ขณะนี้วารสารเปิดรับบทความแล้ว
วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
ท่านสามารถดูคำแนะนำรูปแบบการตีพิมพ์ได้จากเมนูด้านขวา Download Template และคลิกที่ รูปแบบการตีพิมพ์

Vol 4 No 3 (2017): September – December

Published: 2017-12-26

The development potential taxation a municipality Kamnamsab, Warinchamrab Ubon Ratchathani

จิรศักดิ์ บางท่าไม้, สิริพัฒถ์ ลาภจิตร, ศุภชัย ดำรงคุณาวุฒิ

1-8

The Study of Course The of Teaching Cooperative Education of Rajamangala University of Technology in The Central Region

ดำเนิน ไชยแสน, จตุพล ยงศร, จักรกฤษณ์ โปณะทอง

55-62

Oil and Thai Society before The Oil Crisis in 1973

ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร

89-100

Intertextuality of the Narrative love story in Club Friday

ประกายกาวิล ศรีจินดา

101-108

View All Issues