วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวัตถุประสงค์

          1. เพื่อเผยแพร่บทความวิจัย และบทความวิชาการ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยครอบคลุม ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการศึกษา ด้านรัฐศาสตร์ ด้านนิติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และประวัติศาสตร์

          2. เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          นโยบายการจัดพิมพ์คือวารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ และบทความวิชาการ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น กำหนดออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้ มกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม, กันยายน – ธันวาคม

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์วารสาร

2019-03-06

ขณะนี้วารสารเปิดรับบทความแล้ว
วารสารเปิดรับบทความวิจัยแบบเต็มรูปแบบ (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Articles) จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวจะต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน และเป็นข้อคิดเห็นของผู้ส่งบทความเท่านั้น
ท่านสามารถดูคำแนะนำรูปแบบการตีพิมพ์ได้จากเมนูด้านขวา Download Template และคลิกที่ รูปแบบการตีพิมพ์

Vol 6 No 1 (2019): January - April

Published: 2019-04-26

Factors Influencing Research Engagement at Thailand Institute of Scientific and Technological Research

อาภาภรณ์ พิริยะภัทรกิจ, สุรมงคล นิ่มจิตต์

9-16

Quality of Life of Transgender Adolescents in Suphanburi

นันทยา คงประพันธ์, ฐิติธนา ไตรสิทธิ์, พรทิพย์ ช่วยเพล

25-32

Relationship between Accounting Software Selection and Accounting Information Quality: A Case Study of SMEs in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province

จารุวรรณ จันทร์รื่นเริง, อภิรดา สุทธิสานนท์

33-40

A Model of Integrated Development Aiming for the Excellence of Khao Din Sub-District, Bangpakong District, Chachoengsao Province

โชคธวีร์ อ้นถาวร, ปรีชา ดิลกวุฒิสิทธิ์, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ

41-48

The Legal Problem of Thai Labor Law on ASEAN Economic Community

เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม, บุญยกร พนมอุปการ

49-56

Development of the Curriculum on Garbage and Hazardous Waste Management Suitable for Secondary School Students

ธนัญญา รุ่งเรือง, กิตติวงค์ สาสวด, ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ, พรพรรณ วีระปรียากูร

81-86

View All Issues