สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินการจัดทำวารสารทางวิชาการเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ ผ่านเข้ามาเป็นปีที่ 6 โดยออก 2 ฉบับ/ปี ทุกบทความได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นอย่างดี กองบรรณาธิการขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewer) ที่อนุเคราะห์กลั่นกรองบทความให้ได้มาตรฐานทางวิชาการซึ่งวารสารจะพยายามยกระดับมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐาน Asian Citation Index (ACI) ต่อไป นอกจากนั้นสิ่งสำคัญต้องขอบพระคุณผู้แต่งบทความทุกท่านที่พยายามสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและให้ความไว้วางใจกับวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นช่องทางในการเผยแพร่สิ่งสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพเป็นอย่างดี ท่านที่สนใจจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลบทความได้ที่ เว็ปไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณคณะกรรมการกองบรรณาธิการทุกท่านที่อนุเคราะห์ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของวารสารเพื่อให้บทความมีมาตรฐานทางวิชาการอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

Vol 6 No 1 (2019): January-June

Research and Development Institute, Maha Sarakham Rajabhat University conducted the academic journal as the way to disseminate academic works for researchers and scholars, by issuing for 2 editions per year. All articles are scrutinized by peer reviewer with specific expertise. The editorial team would like to thank you very much to all peer reviewer for helping to filter the article as the academic standard, however our Journal has been trying to raise the standard to Asian Citation Index (ACI). In addition, it is important to thank the author of all articles for trying to create academic works and trust our Journal as the channel for disseminating good quality creations. Those who are interested to publish academic paper or search for academic information including searching the article information on the website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/index. The editorial team would like to say thank you very to editorial board that gives suggestions on how to improve the academic management standards so that the articles have appropriate academic standards.

Published: 2019-09-02

Content

Editorial RDI-RMU

Appendix

Editorial RDI-RMU

Effects of Professionalism on Audit Efficiency of Cooperative Auditing Office in Northeastern Thailand

Thanapan Thammaro, Assoc. Prof. Dr. Phanita Soonthornchai, Asst. Prof. Dr. Kriengkrai namnai

109-122

Development of Small School Management Model Based on the Philosophy of Economic Sufficiency

Somsaksri Charasri, Asst. Prof. Dr.Tirawat Yeamsang; ลัดดาวัลย์ วัฒนบุตร

203-222

A Community Management Community-based Culture in Sing Buri Province

Angkana Udompan, Assoc. Prof. Dr. Thiphaphon Phimphisut; Assoc. Prof. Dr. Ngamphit Satsa-nguan, Assoc. Prof. Dr. Varatchaya Sirivat

325-338

Learning Assessment for STEM Education

Wittaya Worapun; Assoc. Prof. Dr. Prasart Nuangchalerm

419-426

View All Issues

ISSN (Print) 2697-4681

ISSN (Online) 2697-469X