Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความทางวิชาการ บทความทั่วไป บทวิจารณ์หนังสือ ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาภาษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การตลาด นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมการเกษตร สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม สารสนเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมสหวิทยาการ ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

 

Peer Review Process (กระบวนการ Review)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับบทความอย่างน้อย 2 ท่าน

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

        ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

Publication Frequency (กำหนดออก)

       วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี 

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม

Sources of Support (หน่วยงานสนับสนุน)