บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
1) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
2) รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชา มารี เคน
3) รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร
4) รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอําไพ
5) รองศาสตราจารย์ ดร.สืบชาติ อันทะไชย
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ
8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย (กรรมการภายใน)

Prof.Dr.William R. Barratt
Prof.Dr.Leslie B. Barratt
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ ภูมิพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา
อาจารย์ ดร.มงคล เอกพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

คณะกรรมการบริหารวารสาร
1. กรรมการฝ่ายเลขานุการ
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คําจันทร์ กรรมการ
3) อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล กรรมการ
4) อาจารย์ ขอบฟ้า จันทร์เจริญ กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิก
1) อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คําจันทร์ ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.หทัย น้อยสมบัติ กรรมการ
3) อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล กรรมการ
4) นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ กรรมการและเลขานุการ
5) นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6) นางสาวพัฒนา สัจจาวาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


3. กรรมการฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
1) อาจารย์ขอบฟ้า จันทร์เจริญ ประธานกรรมการ
2) อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา กรรมการ
3) อาจารย์บดินทร์ ศิริเกษ กรรมการ
4) นายสุรินทร์ จันทร์ปุ่ม กรรมการ
5) นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ กรรมการและเลขานุการ