[1]
เนานาดีล., วงษ์ชาชมจ. and สิงหาปัดส. 2019. Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic. Journal of Roi Et Rajabhat University. 13, 1 (Apr. 2019), 79-88.