(1)
แก้วมณีชัยศ.; เพ็งสวัสดิ์ว. Effective Time Management of School Directors: Causal Factors. Journal of Roi Et Rajabhat University 2019, 13, 215-226.