(1)
เนานาดีล.; วงษ์ชาชมจ.; สิงหาปัดส. Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic. Journal of Roi Et Rajabhat University 2019, 13, 79-88.