ลาปีอีอ., & ธรรมสุวรรณภ. (2019). Management Process of Khuanru Civic Council, Rattaphum District, Songkhla Province Based on Democratic Community. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(1), 111-120. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/185999