ไสยรสร., & สุทธิศัยว. (2019). Potential Factors Affecting the Competitiveness of Thailand Post in Roi - Et Province. Journal of Roi Et Rajabhat University, 13(1), 138-150. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186028