เนานาดีล.; วงษ์ชาชมจ.; สิงหาปัดส. Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic. Journal of Roi Et Rajabhat University, v. 13, n. 1, p. 79-88, 29 abr. 2019.