เนานาดีลัดดาวัน, วงษ์ชาชมจำนง, and สิงหาปัดสุชานาถ. 2019. “Information Database of Mae Lai Pha Saew Phu Thai in Savannakhet Province of the Lao People’s Democratic Republic”. Journal of Roi Et Rajabhat University 13 (1), 79-88. https://www.tci-thaijo.org/index.php/reru/article/view/186025.